Laatste nieuws

28-7-2021  Dorpsraden gaan samenwerken

OUDE-TONGE- Niet alleen in Oude-Tonge zijn er zorgen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein, ook in omliggende dorpen is men ongerust over de geuroverlast en de verkeersveiligheid, die deze ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen en waardoor de leefomgeving en het woongenot negatief beïnvloed kunnen worden.

De dorpsraden van Oude-Tonge, Den Bommel-Zuidzijde, Ooltgensplaat, Achthuizen, Sommelsdijk en belangenvereniging Langstraat hebben gezamenlijk vastgesteld dat communicatie niet heeft plaatsgevonden en dat de dorpsraden niet zijn betrokken bij de plannen, noch zijn gewezen op de mogelijke effecten hiervan. Daarnaast constateren de dorpsraden dat de gemeente, in toenemende mate, eerst besluit en daarna geconfronteerd wordt met weerstand vanuit de samenleving. (bedrijventerrein, markt, Ringweg)

Onlangs is er een bijeenkomst geweest, waarin een aantal dorpsraden elkaar hebben bijgepraat over dorpsoverschrijdende problematiek. Na overleg heeft een drietal dorpsraden besloten om gezamenlijk een WOB- aanvraag in te dienen. Op die manier wil men duidelijkheid krijgen wanneer en waarom de gemeente heeft besloten om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan met alle gevolgen vandien. Na de zomervakantie zullen de dorpsraden opnieuw bij elkaar komen.

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/11300/dorpsraden-gaan-samenwerken

 


21-7-2021   Bomenkap Stationsweg.

De Dorpsraad heeft vragen gesteld over het kappen van de bomen aan de Stationsweg.
Hieronder het antwoord van de gemeente.

De aanvraag betreft het kappen van 21 bomen. Vanwege de herinrichting van het gebied, omdat de bomen veel overlast veroorzaken door rioolverstoppingen en omdat sommige van de bomen gevaarlijk zijn, is de vergunning aangevraagd. De vergunning gaat binnenkort verleend worden met daarbij wel een herplantplicht van 21 bomen. Deze 21 bomen zullen terug geplant worden op verschillende plaatsen in district Oost.

Als de vergunning verleend is, bestaat eventueel de mogelijkheid om daar bezwaar tegen in te dienen.

 Oude-Tonge 12-6-2021

Reactie Dorpsraad op voorgaande bericht

De dorpsraad is niet blij met deze ontwikkeling. We hebben geen probleem met de uitstraling van het gebouw, maar wel met de aard van het bedrijf. Dat betekent dus nog meer vrachtverkeer rondom ons dorp. Als er niets wordt gedaan aan de infrastructuur vrezen wij voor enorme overlast en vooral onveiligheid. Heel veel wandelaars en fietsers ( schooljeugd) passeren dagelijks het bedrijventerrein. Hoe gaat men de veiligheid garanderen? Verder zijn wij ervan overtuigd, dat de aansluiting richting de N59 via de N215 (ter hoogte van Greenpoint), de stroom vrachtwagens niet aankan en dat daar dus enorme opstoppingen zullen ontstaan. Wij zijn bang dat chauffeurs, dan alsnog de route door het dorp, dus via de Stationsweg en de N498 zullen kiezen om tijd te besparen. Dit heeft enorme gevolgen voor ons als bewoners, maar ook voor de dorpen verderop op de route. Voor het gewone autoverkeer wordt het eveneens lastig om richting Middelharnis te gaan en velen zullen dan kiezen voor de route via de binnenwegen, met alle gevolgen vandien. Er wordt gesteld dat de overige wegen wellicht ontlast zullen worden, maar Oude-Tonge krijgt dus voor de zoveelste keer weer alles op het bordje. In eerdere berichten werd ons verteld, dat er een verkeersonderzoek is verricht. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein had vooraf al rekening moeten houden met de infrastructuur en het belang van de omwonenden. Hier is naar ons inzicht, volledig aan voorbij gegaan.

 


Oude-Tonge 12-6-2021

OUDE-TONGE – GOlogix BV ontwikkelt een logistiek distributiecentrum op het bedrijventerrein in Oude-Tonge. Het complex beslaat 8 hectare grond en wordt gebouwd volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het centrum zal beschikbaar worden voor verhuur aan logistieke dienstverleners, producenten en retailers. Momenteel zijn de plannen nog in de initiatieffase en de benodigde procedures moeten allemaal nog worden doorlopen. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2022 begonnen wordt met de bouw.

Initiatiefnemers zijn Peter Gestel en Cees van Heukelen, die elkaar kennen uit de bouwwereld en hebben samengewerkt bij het plan Molenpolder. Gestel vanuit Volker Wessels en van Heukelen namens Estate Invest. Volgens hun onderzoek is  gebleken, dat veel partijen, met name in de logistiek en de agrifoodmarkt, belangstelling hebben om de op- en overslag  vanuit één centrale plek te realiseren. Een aantal heeft zelf geen of weinig mogelijkheden om uit te breiden of de opslag van hun producten is nu nog over diverse locaties verspreid.

Gunstige ligging

Volgens de heren viel de keuze op BedrijvenPark Oostflakkee (BPO) omdat daar nog voldoende bouwgrond  beschikbaar was en de ligging  geografisch heel gunstig is tov afzetgebieden en goed bereikbaar voor producenten en beschikbaarheid van personeel. In november 2020 is de grond aangekocht. Het perceel bevindt zich schuin achter Maître Andre en ligt op een goede zichtlocatie vanaf de N59. Vanuit het dorp Oude-Tonge zal er niet zo veel van te zien zijn.”

Inmiddels zijn er al diverse schetsen gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op de landschappelijke inpasbaarheid. “Het is groot, maar we hebben de architect opdracht gegeven om het pand zoveel mogelijk in te passen in de omgeving zo laat men weten. De hier getoonde schets is nog niet helemaal definitief, maar geeft vast een beeld van het plan. Men schat in, dat het distributiecentrum werk biedt aan zo’n 400 tot 500 mensen. Aan bestaand personeel, wat meekomt met de gebruikers maar omdat die nu kunnen uitbreiden, zullen er zeker ook veel nieuwe banen ontstaan.”

De heren realiseren zich, dat de toename van het verkeer nogal gevoelig ligt in Oude-Tonge. Maar het is nu eenmaal inherent aan een bedrijventerrein in ontwikkeling, zeggen ze. Dat brengt sowieso extra verkeer met zich mee. Wij nemen veel ruimte in, maar als op hetzelfde perceel meerdere bedrijven zouden komen, wat gewoon mogelijk is, dan zou het verkeer ook toenemen. Daarentegen wordt de verkeersdrukte elders op het eiland juist minder, zo is de verwachting, doordat de producenten straks meer gecentreerd zitten op één locatie. In principe gaan de vrachtwagens rechtstreeks via de rotonde naar de N59 en zal het dorp weinig hinder ondervinden. Of er wellicht toch aanpassingen moeten worden gedaan betreffende de infrastructuur is aan de gemeente en de provincie.  Momenteel  is men in gesprek  met de afdeling ruimtelijke kwaliteit. Daarna moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Dit heeft vooral te maken met de parkeernormen en niet met de milieucategorie. Het distributiecentrum valt binnen de bestemde milieucategorie 3.2. Dan volgen nog de procedures betreffende de omgevings- en de bouwvergunning. Men vind het in ieder geval belangrijk om zo transparant mogelijk te communiceren en zoveel mogelijk de gebruikelijke procedures aan te houden. Zo kan iedereen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.”

De gemeente beaamt dat er gesprekken gaande zijn en dat er randvoorwaarden gesteld zijn aan de bouw. De gemeente wacht verder het advies van de commissie ruimtelijke ordening af, voordat zij verdere uitspraken zal doen. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders en doet dat aan de hand van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

 


Oude-Tonge 25-5-2021

Inwoners en Dorpsraad Oude-Tonge zwaar teleurgesteld

De inwoners en dorpsraad zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad van Goeree Overflakkee.

Op donderdag 20 mei jl. is er een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad, tegen de komst van een bioboardfabriek en composteerinrichting. Ondanks het bezwaarschrift en een petitie van 1100 handtekeningen was het niet genoeg voor de raad om de inwoners gerust te stellen en het verzoek tegen te houden. Naast de grote hoeveelheid kassen, windmolens, staalslakken en hennepteelt, krijgt Oude-Tonge nu blijkbaar ook een industrieterrein.

De dorpsraad heeft vragen gesteld waarop nog geen antwoorden zijn gegeven.

Wij vragen ons dus nog steeds af, waarom deze gemeente haar eigen beleid, om een milieucategorie van maximaal 2.1 te hanteren, zo makkelijk over boord gooit.

Wat is de reden om van het beleid een Groen Eiland te willen zijn met een slogan van Rust, Ruimte en Natuur te veranderen in windmolens en industrie? Daar is nog geen opheldering over gegeven

Door de stemming is duidelijk, dat de gemeenteraad niet luistert naar de inwoners, maar blijkbaar meer waarde hecht aan de plannen van grote bedrijven en investeerders.

Oude-Tonge, wordt dat nu het zwaarst getroffen dorp door gemeentelijk beleid?

Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toename van stankoverlast en niet te vergeten over de infrastructuur. Dit bedrijf brengt een grote toename van vrachtvervoer met zich mee en daarnaast zijn er ook al plannen om op het terrein nog een enorm groot distributiecentrum te realiseren.

Wij zouden heel graag van de voorstemmers willen horen, want hun motivatie is geweest om deze keuze te maken, want wij, en de inwoners  begrijpen dit niet.

Dorpsraad Oude-Tonge zal de komende weken benutten om te kijken wat zij nog kunnen in deze.

 


Oude-Tonge 15 mei 2021

Betreft: Open brief ontwikkeling bedrijventerrein Oude-Tonge

Geachte lezer,

Naar aanleiding van het voornemen een Bioboard fabriek te vestigen op het bedrijventerrein in Oude-Tonge stuitten wij als Dorpsraad op een aantal ontwikkelingen aldaar die ons ernstig zorgen baren. In een eerdere brief gericht aan de gemeenteraad hebben wij onze zorgen al gedeeld aangaande genoemde fabriek. Echter, ons inziens is het probleem veel groter dan dat. Immers in het geval dat deze fabriek geen doorgang zal vinden: wat staat ons dan te wachten? Er zijn al stemmen die de komst van een waterstoffabriek aankondigen. Dat heeft ertoe geleid dat wij ons hebben verdiept in het ontstaan van het bedrijventerrein en de ontwikkeling tot nu. Dit roept bij ons een aantal prangende vragen op.

Het bedrijventerrein is onder regie van de gemeente (toen: Oostflakkee) ontstaan. In het bestemmingsplan is er duidelijk een aantal beperkende criteria opgesteld omtrent o.a. milieucategorie, oppervlakte en hoogte die kristalhelder maken dat het beleid en het bestemmingsplan ervoor zorg zullen dragen dat het hier zal gaan om een bedrijventerrein passend bij een dorp, met een weinig belastend karakter.

In de huidige situatie zien wij dat er inmiddels bedrijven zijn gevestigd waarvoor deze beperkende regels duidelijk geen rol hebben gespeeld en spreekt men vaak niet meer over een bedrijventerrein maar horen we geregeld industrieterrein.  De huidige gemeente heeft op enig moment vergunning verleend voor de vestiging. Hoezeer wij ook hebben gezocht in de voor ons toegankelijke documenten: het blijft een raadsel wie daar, op welk moment toe besloten hebben. Laat staan wat daar op dat moment de motivatie was om dit toe te staan. Wij willen daar dan ook graag opheldering over van de gemeente. Immers schept deze ontwikkeling een precedent voor andere bedrijven.

Daarnaast zal bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein, op welke wijze dan ook, gekeken moeten worden naar de infrastructuur. Het verbaast ons dat de gemeente hier zo laconiek mee om lijkt te gaan. Een aantal mensen in het dorp maakt zich hard voor een leuker kaaiplein en dan is o.a. infrastructuur voor de gemeente een reden om dit tegen te houden omdat het grotere geheel bekeken dient te worden. Zelfs wanneer een bedrijf wat al aanwezig is op het terrein aankondigt hier een distributiecentrum te willen vestigen, kijken we nog wel eens als het gerealiseerd is.

Dit maakt dat wij ons afvragen: Welk beleid hanteert de gemeente nu? Wanneer is het beleid een Groen Eiland te willen zijn met een slogan van Rust, Ruimte en Natuur veranderd in windmolens en industrie?

Samengevat:

Gemeente wees helder: Welk beleid wilt u voeren? Luister naar uw inwoners, want deze groei gaat ten koste van hen. Zij zijn het die u vertegenwoordigt. Niet de grote bedrijven of investeerders.

 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie;

Dorpsraad Oude-Tonge

 


Correctie:

In eerdere berichtgeving over de fabriek hebben wij gemeld dat het gaat om een bioboardfabriek en mestvergisting. Dit laatste moet zijn: Compostering van organisch materiaal en verwerking van dierlijk mest.

Dit willen wij bij deze rechtzetten om misverstanden te voorkomen!

De impact op het dorp is echter gelijk, zoals eerder gemeld, wat betreft de horizonvervuiling (er komen silo’s en twee schoorstenen van 22 meter hoog) de stank/geuroverlast en ook de toename van vrachtverkeer.

De compostering valt onder milieucategorie 5 ipv huidige toegestane 3. (Ter vergelijking: raffinaderijen vallen in categorie 6)

Ons bezwaar is dan ook vooral gericht op dit onderdeel.

Dorpsraad Oude-Tonge


DIT OOK NOG!!!

Dit komt ook in Oude-Tonge als de gemeenteraad aanstaande donderdag de verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden.

Zo’n fabriek veroorzaakt niet alleen stank, maar ook horizonvervuiling en een enorme toename van vrachtverkeer.  En toch wil men dit laten gebeuren. (Volgens wethouder Markwat een snelle manier om de staalslakken toe te dekken, EilandenNieuws 2/4/21)

Ons bezwaar is onderweg.

We hopen dat er genoeg partijen en raadsleden zijn die niet meestemmen met dit belachelijke plan wat eerder thuishoort in Pernis dan in landelijk gebied. Dat er eens de kant van de bevolking wordt gekozen( waar men voor aangesteld is)

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/wakker-worden-met-de-stank-van-rubber-in-sterksel-zien-ze-nog-een-mestvergister-niet-zitten~a51c0e7f5/

 


IGO:

Vraag en antwoord bij ontwikkelingen grond staalslakken bedrijventerrein Oude-Tonge

Op de redactie kwamen veel vragen over de staalslakken binnen en deze vragen hebben we doorgezet naar de gemeente Goeree-Overflakkee. We kregen geen vragen binnen voor de andere betrokken partijen. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, omdat zoals één van de vragenstellers het verwoorde, de gemeente eindverantwoordelijk is voor haar eigen inwoners

Onderstaande link vindt u het gehele bericht;

https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/28864/Vraag-en-antwoord-bij-ontwikkelingen-grond-staalslakken-bedrijventerrein-Oostflakkee

 


Zoals ieder jaar heeft de Dorpsraad namens alle inwoners van Oude-Tonge een krans gelegd bij de watersnoodramp begraafplaats ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953.

 


 

Samen met de Dorpsraad van Nieuwe -Tonge hebben wij gereageerd op dit bericht:

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/9443/windmolendiscussie-weer-helemaal-op-gang

 

 


__________________________________

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Dorpsraad Oude-Tonge