Subsidiebijeenkomst

Op 6 juli was er in de Grutterswei een informatieavond over de nieuwe subsidieregelingen voor verenigingen en Stichtingen. De afgevaardigden van de gemeente lieten weten, dat de huidige waarderingssubsidie per 1 januari zal vervallen en daarvoor in de plaats komen de kernsubsidie leefbaarheid en de projectsubsidie voor sport, cultuur en preventieve volksgezondheid. Het is helaas niet meer zo, dat elke vereniging een vast bedrag krijgt. Voortaan is er voor iedere kern is er een bedrag beschikbaar, maar dat moet wel georganiseerd worden. De dorpsraad heeft hierbij een coördinerende rol door middel van het opstellen van een, zoals men dat noemt, leefbaarheidsplan. Uiteraard vinden ook wij van de dorpsraad, dat er in ons dorp zoveel mogelijk grote en kleine verenigingen met een zeer uiteenlopend aanbod moeten blijven bestaan, maar wij zijn niet gemachtigd om het geld naar eigen willekeur te verdelen.
Verenigingen, Stichtingen en belangenorganisaties kunnen alleen een beroep doen op een bijdrage, als ze een activiteit organiseren, wat voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en wat in samenwerking met of in samenspraak is met andere verenigingen. Kortom er moet in de toekomst veel worden samengewerkt en gecommuniceerd. Wij hopen dan ook op ieders steun en inbreng bij het opstellen van het leefbaarheidsplan voor ons dorp. Alleen samen kunnen we er wat moois van maken. Alle informatie over het nieuwe subsidiesysteem is te vinden op de site van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/subsidie.